NÚMERO D’EXPEDIENT NOM DEL CONTRACTE ANUNCI PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUES ALTRES DOCUMENTS, SI S’ESCAU TERMINI MÀXIM PRESENTACIÓ OFERTES DATA, LLOC I HORA OBERTURA SOBRE 2 DATA, LLOC I HORA OBERTURA SOBRE 3 ADJUDICACIÓ ESTAT
                   
AVISOS DATA I HORA OBJECTE DE L’AVÍS