Missió

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre i  té per objecte promoure la innovació de les empreses, fomentant l’ocupació i la prestació de serveis i auxilis necessaris pel millorament de la gestió i organització, fomentant la modernització de les seves estructures productives, treballant per la transferència de tecnologia al teixit empresarial, i oferint serveis per la millora dels processos empresarials, a través de la innovació en processos i la formació dels recursos humans que integren les empreses, facilitant l’accés a les noves tecnologies, desenvolupant els seus recursos humans, formant i reciclant els seus treballadors, i fomentant la responsabilitat social empresarial.

Informació normativa

– Estatuts 2010

Estatuts Modificació 2017

Número de registre de l’entitat

Número de registre: 1061
Registre: Departament de Justícia – Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques
Última actualització: 31/05/2011
Registre notarial: 693/2011

Normativa d’aplicació

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

Llei 19-2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Informació organitzativa

Enllaços:

Informació econòmica

2020

2019

2018

2017

Memòria d’activitats

Memòria 2019

Memòria 2018

Memòria 2017