El Programa GR PIME recolza a la PIME en el desenvolupament de les seves capacitats per professionalitzar algunes de les seves àrees funcionals que limiten el seu creixement i/o focalitzar-se, amb la finalitat de millorar la seva facturació i els marges operatius, i endreçar-se abans d’iniciar un procés de creixement sostingut via innovació i internacionalització.

Dirigit a: Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una activitat industrial, comercial o de serveis, i que:

 • Faci més de 5 anys de la seva constitució. Com a data de constitució de l’empresa es considerarà la data d’inscripció al Registre Mercantil o, si s’escau, al Registre de Cooperatives de Catalunya.
 • Facturin un mínim de 500.000 euros en el darrer exercici tancat.
 • Pertanyin a un dels 7 àmbits definits a l’estratègia industrial, RIS3, d’Especialització Intel·ligent en Recerca i Innovació.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com a empresa aquella entitat constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.
Donat que el Programa vol fomentar l’anàlisi i la reflexió sobre la necessitat de disposar d’un model de negoci competitiu, és essencial que el director general, gerent o la persona que lidera i pren les decisions estratègiques a l’empresa assisteixi a les sessions i tallers.

Aquest programa consta de tres fases:

Fase 1: Taller de model de negoci i sessions col·lectives de networking i anàlisi empresarial

 • Participació de l’equip directiu de l’empresa en un taller individual (workshop) d’anàlisi del seu model de negoci a través de la metodologia Business Model Canvas. L’objectiu de la sessió és conèixer la seva situació actual de l’empresa per identificar i prioritzar àrees de millora.
 • Posteriorment, s’atendrà a 4 sessions col·lectives de networking i anàlisi empresarial amb un enfocament pràctic i participatiu. L’objectiu d’aquestes sessions col·lectives és debatre i reflexionar sobre com gestionar de forma òptima les diferents àrees funcionals de l’empresa, i focalitzar-se cap a una proposta de valor diferencial i orientada a mercat.

Fase 2: Fase individual. Acompanyament intensiu i individualitzat per cada empresa participant.

 • En base a les conclusions obtingudes a la fase 1, l’empresa haurà d’escollir un assessor acreditat per ACCIÓ en algun dels àmbits d’estratègia, màrqueting i vendes, màrqueting digital, operacions i logística, finances i control de gestió, o organització i recursos humans. Un cop identificat l’assessor, es realitzarà una segona sessió individual on participarà l’equip directiu de l’empresa, l’assessor escollit i l’equip de consultors d’ACCIÓ i/o el coordinador del Programa amb la finalitat de definir i consensuar els objectius i l’abast del projecte.
  Les empreses participants obtindran els següents serveis:

  • Assessorament personalitzat de 100 hores per part de l’assessor acreditat per ACCIÓ que triï l’empresa.
  • Mínim de 2 reunions de seguiment del projecte o de treball d’eines de management presentades a les sessions col·lectives de la fase 1, per part de l’equip de consultors d’ACCIÓ i/o el coordinador del Programa.
  • Recomanacions i/o advertències que puguin aplicar en els seus projectes i/o estratègies per part d’un consell assessor format per dos empresaris de PIME de referència al territori.Fase 3. Sessions col·lectives de presentació de projectes.

Al finalitzar els projectes, s’organitzaran sessions col·lectives en les quals el/la director/a general o el/la gerent de cada empresa beneficiària presentarà els resultats obtinguts en el desenvolupament del projecte a l’empresa.

ACCIÓ Agència per a la competitivitat de l’empresa
Telèfon 93 476 72 06
Més informació

 

I tot això de manera gratuïta. Només cal que introdueixis la informació que desitgis en els apartats que es detallaran a continuació i l’equip de comunicació d’idigital establirà la temporalització dels impactes divulgatius segons criteris d’interès tècnic i de coneixement en cada cas.

CDTI, entidad perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad, y BPI France (el Banco de inversión pública francés), han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar la primera llamada conjunta para la presentación de propuestas dentro del programa Eureka, en el cual ambos organismos son agencias gestoras nacionales.

En virtud de este acuerdo, CDTI y BPI France se comprometen a promover, apoyar y financiar proyectos tecnológicos conjuntos de entidades empresariales, pudiendo contar con el apoyo de entidades no empresariales.

En el caso de España los proyectos se financiarán a través de CDTI.

Los proyectos deben tener las siguientes características:

 • Los proyectos Eureka se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o servicio innovador orientado al mercado, resultante de la cooperación tecnológica de los participantes.
 • El proyecto debe tener participantes empresariales independientes de ambos países y debe ser relevante para todos los socios (ningún país debe tener más del 70% de presupuesto).
 • Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier área tecnológica y sean de aplicación a cualquier sector del mercado.
 • Los resultados deben tener un fin civil.
 • El presupuesto debe ser coherente con los desarrollos a realizar y con la capacidad técnica/financiera de los participantes.
 • Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y obligaciones de las partes respecto al desarrollo del proyecto conjunto y los posibles derechos de propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados.

Procedimiento de presentación de proyectos

El procedimiento se divide en varias fases:

 • Presentación de pre-propuestas: las empresas participantes enviarán a BPIFrance y CDTI la solicitud de ayuda (“application form”) debidamente firmada por las partes. El plazo para presentar estas pre-propuestas finaliza el 29 de enero de 2016.
 • Presentación de propuestas Eureka: los participantes cuyas propuestas encajen en el programa serán contactados en el mes de febrero por CDTI para indicarles los siguientes pasos a realizar. Todos los participantes españoles contactados tendrán que registrar en CDTI la solicitud Eureka a través de la sede electrónica del CDTI (https://sede.cdti.gob.es/). En esta solicitud, además del formulario web, deberán incluir el “application form” firmado, un borrador de acuerdo de consorcio y una memoria complementaria para las tareas españolas que incluya un plan de proyecto (plantillas disponibles en el sistema web). El plazo límite para presentar la solicitud formal en CDTI finaliza el 18 de Marzo de 2016.
 • La financiación de los proyectos en España se hará a través de la herramienta CDTI para proyectos I+D en colaboración internacional.

Las pre-propuestas podrán ser enviadas por correo electrónico a CDTI (no es necesario registrarlas formalmente en esta fase) a:

Óscar González Llamazares
oscar.gonzalez@cdti.es
Oficina Eureka en España

Más información en los enlaces:
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=909
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=5405

 

CDTI-InnvolucraEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) acaba de publicar la nueva convocatoria del Programa de Capacitación de Gestores (25 de enero al 18 de marzo de 2016) dentro de la modalidad de Ayudas CDTI-INNVOLUCRApara la internacionalización de la I+D+I española. Este programa está diseñado para proporcionar, durante las 8 semanas de estancia en la oficina SOST-CDTI de Bruselas, la formación teórica y práctica más actualizada a los profesionales de las entidades españolas (grupos de investigación, empresas, usuarios y administraciones) que participan enHorizonte2020 e iniciativas paralelas con el objetivo de mejorar la capacidad y la cuota de participación de las entidades españolas en los programas e iniciativas relacionadas con la I+D+i a nivel europeo.
Las sesiones teóricas son impartidas por profesionales de los equipos técnicos de la oficina SOST, de los puntos nacionales de contacto españoles, de ponentes de la Comisión y de agencias europeas. En el módulo práctico, los participantes desarrollarán el plan de trabajo presentado en su solicitud, que ha de incluir necesariamente acciones concretas y realistas que permitan conseguir objetivos estratégicos y cuantificables y que muestren una mejora del posicionamiento de su entidad en programas europeos concretos.
El plazo de solicitud para esta 18ª edición concluye el 13 de noviembre de 2015 a las 23:59.

+ info (memoria de capacitación, procedimiento y solicitud) en este enlace.

Para consultas sobre todas las líneas de apoyo público a la I+D+i disponibles en todos los ámbitos administrativos(programas locales, regionales, nacionales y europeos y en los diferentes ámbitos de la innovación), puedes contactar con la Red PIDI:

redpIDI