Amb la finalitat de donar compliment als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació en la seva activitat contractual, la Fundació Cecot Innovació ha creat aquest perfil del contractant a la seva web per tal de facilitar l’accés a la documentació dels seus expedients de contractació de l’operació Suport a la Continuïtat Empresarial mitjançant el creixement: Reempresa 2020.