NÚMERO D’EXPEDIENT NOM DEL CONTRACTE ANUNCI PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUES ALTRES DOCUMENTS, SI S’ESCAU TERMINI MÀXIM PRESENTACIÓ OFERTES DATA, LLOC I HORA OBERTURA SOBRE 2 DATA, LLOC I HORA OBERTURA SOBRE 3 ADJUDICACIÓ ESTAT
F9/2021

Serveis d’Assistència Tècnica per a l’elaboració d’estudis , en relació al projecte “Suport a la continuïtat empresarial mitjançant el creixement: Reempresa 2020”

Anunci F9

(Data i hora de publicació: 13/12/2021, 9:00)

Estudis PCA FCI 04

 

Clàusules tècniques

 

  17/12/2021 a les 14:00h        
AVISOS DATA I HORA OBJECTE DE L’AVÍS
F9 Procediment de Contractació 20/12/2021, a les 9:30h Obertura del Sobre 1 – Via Teams
F9 Procediment de Contractació 20/12/2021, a les 12:30h Acta – Obertura del Sobre 1
F9 Procediment de Contractació 21/12/2021, a les 9:30h Obertura del Sobre 2 – Via Teams
F9 Procediment de Contractació 22/12/2021, a les 13:00h Acta – Obertura del Sobre 2
F9 Procediment de Contractació 23/12/2021 a les 09:00h Obertura del Sobre 3 – Via Teams
F9 Procediment de Contractació  23/12/2021 a les 12:30 Acta – Obertura Sobre 3 (Via Teams)
F9 Procediment de Contractació 23/12/2021 a les 12:45h Informe de valoración tècnica
F9 Procediment de Contractació  23/12/2021, a les 13:00h  Acord d’ajudicació
F9 Procediment de Contractació 03/01/2021, a les 8:30h Contracte