NÚMERO D’EXPEDIENTNOM DEL CONTRACTEANUNCIPLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUESALTRES DOCUMENTS, SI S’ESCAUTERMINI MÀXIM PRESENTACIÓ OFERTESDATA, LLOC I HORA OBERTURA SOBRE 2DATA, LLOC I HORA OBERTURA SOBRE 3ADJUDICACIÓESTAT
AVISOSDATA I HORAOBJECTE DE L’AVÍS